Thông báo học GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH cho các lớp năm thứ 2

Phòng QLĐT - KT thông báo đến các bạn sinh viên năm thứ 2 (Cao đẳng Điều Dưỡng 8AB, Cao đẳng Dược 4ABCD)

- Thời gian học : từ ngày 03/9/2019 đến 13/9/2019

- Địa điểm: Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

- Đơn vị giảng dạy: Trường Quân sự tỉnh Lâm Đồng.


Ngày đăng: 8/30/2021 3:46:25 PM